NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Miljö

Bakgrund

Från år 2009 till 2013 innefattade NordGens mandat även miljöaspekter på bevarande och hållbart nyttjande av genetiska resurser för jord- och skogsbruk.

Arbetet innefattade bland annat:

  • Bevarande av vilda släktingar till våra odlade sorter i deras naturliga miljö.
  • Förhållandet mellan genetiska resurser och klimatförändringar.
  • NordGens egen miljöpåverkan.
  • Att stärka samarbetet mellan miljösektorn och jord- och skogsbrukssektorerna i de nordiska länderna inom området genetiska resurser.

Under denna period hade NordGen en egen miljökoordinator och en Miljösamordningsgrupp bestående av representanter för både miljö och jord- och skogsbruk från samtliga nordiska länder. Även Färöarna hade en representant i gruppen.

Miljösamordningsgruppens protokoll

Möte 1 (på engelska)

Möte 2 (på engelska)

Möte 3 (på engelska)

Möte 4

Bilagor möte 4:
Nina Viks presentation om Nagoyaprotokollet

Juha Kantanens presentation om det Nordiska bruna bi-projektet

Juha Kantanens presentation om husdjursgenetiska resurser oh klimatförändring

Den danska rapporten om odlade växters vilda släktingar

Miljösamordningsgruppens rapport om genetisk mångfald och klimatförändring

Möte 5

Möte 6

Möte 7

Bilagor möte 7:
Til styret i NordGen fra miljø

Svar till miljösamordningsgruppen

Sidansvarig:  webmaster