NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Internationella projekt

NordGen samarbetar med genbanker, forsknings- och förädlingscentra på såväl nordisk som global nivå. Utanför Norden deltar vi i ett omfattande internationellt samarbete inom ramarna för FAO som är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och Bioversity International. Vi har också det operativa ansvaret för det globala frövalvet: Svalbard Global Seed Vault.

NordGen deltar i flera samarbetsprojekt. Några av dem är:

Nordisk forskning på klimaendring (Husdjur)
Experter från de fem nordiska länderna skapar ett nordiskt nätverk AnGR-NordicNET. Forskningen ska ge en kunskapsbas för beslutsfattare och forskningsstrategi för bevarande, användning och forskning på husdjurgenetiska resurser gällande frågor om anpassning till klimatförändringarna.
Läs mer
Kontaktperson: Peer Berg

I Baltikum (Växter)
NordGen leder ett projekt som bidrar till hållbart bevarande och nyttjande av växtgenetiska resurser i Baltikum. En första workshop hölls i Talinn, Estland, i slutet av 2010. Målet var att stärka nätverket av genbanker och andra institutioner i regionen och som är engagerade i in situ och ex situ-bevarande av växtgenetiska resurser. Ytterligare en workshop är planerad under 2011. Denna ska fokusera mer på användarna av genetisk diversitet, till exempel växtförädlare. Det övergripande målet är att stödja hållbar utveckling genom att öka nyttjandet av växtgenetiska resurser.
Kontaktperson: Morten Rasmussen

Europeiskt samarbete (Växter)
Nordgen deltar aktivt i några av arbetsgrupperna i European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR). ECPGR är ett europeiskt genbankssamarbete. En av arbetsgrupperna syftar till att utveckla en virtuell genbank, AEGIS, ett redskap för att samordna, rationalisera och kvalitetssäkra de europeiska genbankernas material.
Kontakt: Anna Palmé

Svalbard Global Seed Vault
Det var organisationerna Bioversity International och Food and Agriculture Organization (FAO) som inspirerades av NordGens säkerhetslager i en nedlagd gruva på Svalbard och kontaktade norska myndigheter. Detta ledde så småningom till öppnandet av Svalbard Global Seed Vault (SGSV) år 2008 som ska fungera som ett extra säkerhetslager för all världens fröer.
Det är Norge via Landbruk- og matdepartementet (LMD) som äger SGSV men driften regleras i ett trepartsavtal mellan LMD, Global Crop Diversity Trust som finansierar försändelser av fröer från biståndsland samt NordGen. NordGen har det dagliga driftsansvaret för lagring, mottagande och kontraktskrivning med donatorer.
Kontakt: svalbard@nordgen.org

VIR (Växter)
Nordgen fortsätter sitt samarbete med den ryska nationala genbanken, The N.I. Vavilov Institute of Plant Industry (VIR). VIR bevarar mycket växtgenetiska resurser som är mycket relevanta för den nordiska regionen, inkluderat traditionella lantsorter av samtliga grupper av stråsäd som samlades in innan den nordiska genbanken existerade. NordGen står värd för en workshop i Alnarp i april 2011 som samlar både förvaltare och forskare från VIR och NordGen. Syftet är att gemensamt utveckla en strategi för att öka nyttjandet av växtgenetiska resurser genom att lägga upp respektives karaktäriserings- och utvärderingsdata. 
Kontakt: Svein Solberg.

Sidansvarig:  Webmaster

bjork_309

Foto: Simon Jeppson

Läs mer

Det globala frövalvet på Svalbard