Lepinlehmät tallustelevat koti laidunta

3MC – Pohjoiset tunturikarjat. Kulttuuriperintö ja geenivarat

Ota yhteyttä: mervi.honkatukia@nordgen.org

 

1.11.2019 – 30.9. 2022

Kulttuurilla ja geenivaroilla on tiivis yhteys. Kulttuuri on syntynyt samoissa olosuhteissa eläneiden ihmisten ja paikallisten eläinrotujen ympärille. Niin kuin kulttuurilla on merkittävä vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen, on myös biologisella monimuotoisuudella tärkeä rooli kulttuurin ylläpitämisessä. Tuhansien vuosien aikana paikalliset karjakannat sopeutuivat ankariin arktisiin olosuhteisiin tarjoten ihmisille selviytymismahdollisuuden.

Ennen 1900-luvun maatalouden suurta murrosta pohjoisten syrjäalueiden yleisimpiä nautakarjoja olivat pohjoissuomenkarja  (lapinlehmä) Suomessa, fjällko Ruotsissa, sekä Norjan sidet troende og nordlandfe -rotu.

Paikallisilla maatiaiskarjoilla on todennäköisesti ollut yhteinen skandinaavinen syntyperä, sillä ennen Venäjän vallan aikaa valtakunnanrajat eivät rajoittaneet ihmisten ja eläinten vapaata muuttoliikettä pohjoisessa.  Rodut erotettiin suhteellisen myöhään paikallisista maatiaiskarjoista vasta 1800-luvulla. 

1900-luvun aikana paikalliset rodut taantuivat nopeasti, ja niitä uhkasi sukupuutto tehokkaamman tuotantokapasiteetin omaavan ylikansallisen  jalostusmateriaalin syrjäytettyä ne. Vielä nykyäänkin nämä kolme sisarrotua on luokiteltu uhanalaisiksi. Monet luonnon ja kulttuurin vaatimuksiin kehittyneistä sopeutumista elävät edelleen nykypäivän tunturilehmissä. Rodut muistuttavat toisiaan sekä ulkonäöltään että geneettisesti. Rajat ylittävien rotujen yhteistä historiaa ei kuitenkaan ole koskaan tutkittu perusteellisesti. Arkeologiset ja historialliset tiedot ovat avaimia nykyisten tunturilehmien genetiikan, kulttuuriperinnön ja ainutlaatuisuuden ymmärtämiseen.

Tietoisuuden lisääminen tunturikarjasta, niiden kulttuuriperinnöstä ja geenivaroista

Projektin pyrkimyksenä on lisätä yleisön tietoisuutta tunturikarjasta ja niiden ainutlaatuisesta kulttuurista. Nämä tavoitteet ovat välttämättömiä kotoperäisten eläinrotujen suojelussa, mutta myös tunturikarjan pitämiseen liittyvän kulttuuriperinnön säilyttämisessä. Eläinten geenivarojen säilyttäminen on myös yritys säilyttää kulttuuria tuleville sukupolville. Aiheesta on tarpeen luoda kattava tietopaketti sekä asiantuntijoille että yleisiin tiedotustarpeisiin.

Projektin aikana kootaan geenivarojen säilyttäjien  ja kulttuuriperinnön vaalijoiden yhteinen toimijaverkosto, joka sitoutuu säilyttämään ja jakamaan tunturikarjan elvyttämiseen tarvittavia tietoja ja taitoja.  Toiseksi, karjanhoitotietoutta ja kokemuksia kerätään yhteen ja jaetaan aiheesta kiinnostuneille. Kolmanneksi, kehitetään havainnollistava pelisovellus, joka auttaa tunturikarjan historian ja kulttuuriperinnön opetuksessa, sekä demonstroi geenivarojen säilyttämistä. Sovellus perustuu projektin aikana kerättyyn tietoon historiasta, kulttuuriperinnöstä ja geenivaroista.

Projektin rahoittajina toimivat Interreg Nord, Länsstyrelsen Norrbottenin ja Lapin liitto aikavälillä 2019-2022.  Hankkeeseen kuuluu viisi pohjoismaista kumppania. NordGen toimii projektin koordinaattorina, sekä vastaa tiedotuksesta, tulosten levittämisestä ja toimijaverkoston perustamisesta.  NordGen osallistuu aktiivisesti genetiikan työpaketin toteuttamiseen.