Kyyttöjä Viikissä veden äärellä

Itäsuomenkarja (ISK) 

Ota yhteyttä: farm-animals@nordgen.org

 
Kyyttö sivusta katsottuna kävelee puron halki
Kuva: Suvi Tiainen

Alkuperämaa: Suomi
Muut nimet: kyyttö, östfinsk boskap, Eastern Finncattle (EFC)
Paino: 519 kg (lehmät)
Takakorkeus: 127cm (lehmät)
Ulkonäkö: valkoselkäinen, kyljet vaalean ruskeat tai punaruskeat, sarveton/nupo
Tyyppi: lypsy- ja liharotu
Vasikoiden määrä/poikiminen: 1-2
Syntymäpaino: 26 kg (KAO)
Lisääntyvien naaraiden lukumäärä 2019: 1894 lehmää, joista 197 kuuluu tuotosseurantaan


Ei riskiä Vaaraantunut Uhanalainen Kriittisesti uhanalainen Kuollut sukupuuttoon


Historia

Vanhimmat todisteet nautakarjasta Suomen maaperällä ovat 3 000 – 4 000 vuotta vanhoja. Varhainen karjanhoito perustui metsälaidunten ja luonnonniittyjen laiduntamiseen sekä eritysesti talvella eläinten kykyyn sietää niukkuutta. Paikallisesti sopeutuneet maatiaiskannat ja niistä myöhemmin muodostetut rodut hallitsivat tuontirotuja 1900-luvun puoliväliin asti.

Maatiaiskantoja hyödynnettiin monipuolisesti arjessa. Niistä saatiin maitoa, lihaa, nahkaa ja luita; niitä tarvittiin myös vetoeläiminä ja lannantuottajina. Itäsuomenkarjan alkuperä, kuten nimikin viittaa, löytyy Itä-Suomesta. Suomen ensimmäinen rotuyhdistys perustettiin itäsuomenkarjalle vuonna 1898 Kuopion karjanäyttelyssä ja kantakirjaus aloitettiin vuonna 1914. Alkuvaiheessa jalostus painottui ulkomuotoon, mutta vähitellen alettiin jalostamaan maidontuotantoa.

Toisesta maailmansodasta nykypäivään

Sotilaat evakuoivat itäsuomenkarjaa. Kuva: SA-arkisto

Toinen maailmansota jätti syvät jäljet myös ​​itäsuomenkarjaan, kun Karjala liitettiin Neuvostoliittoon. Ihmiset karjoineen evakuoitiin menetetyiltä alueilta. Paljon lehmiä oli jätettävä niille sijoilleen ja sen lisäksi karjaa menetettiin vaikean evakkomatkan aikana. Rotu menetti sekä maantieteellisen asemansa että merkittävän osan populaatiostaan. Kutistunut rotu sulautettiin länsisuomenkarjan ja pohjoissuomenkarjan kanssa Suomen karjanjalostusyhdistykseksi vuonna 1946.

Sota ja sen jälkeinen maatalouden suuri muutos suistivat itäsuomenkarjan sukupuuton partaalle. Ayrshirerotu alkoi syrjäyttää paikallisia rotuja nopeasti levitessään maan itä- ja pohjoisosiin 1950-luvulla. Keinosiemennyksen yleistyessä myös friisiläisten käyttö vauhditti itäsuomenkarjan määrän vähenemistä 1960-luvulta alkaen. Lopulta 1980-luvlla oltiin tilanteessa, jossa vain viitisenkymmentä lehmää vajaan kymmenen sonnin lisäksi oli jäljellä eristyneissä karjoissa. Eräältä keinosiemennysasemalta löydettiin vielä seitsemän keinosiemennyssonnin annoksia, joiden avulla pystyttiin aloittamaan rodun elvytys.

Ensimmäiset pohjoismaiset askeleet alkuperäisrotujen eläingeenivarojen säilyttämisessä otettiin 1960-luvulla professori Kalle Maijalan johdolla. Hän puhui alkuperäisrotujen ainutlaatuisten geenien puolesta ja kokonaisten populaatioiden katoamisen uhasta. Maijala oli tutkinut ayrshiren ja suomenkarjan B-veriryhmäalleeleja ja havainnut, että paikallisilta roduilta löytyi paljon uniikkeja alleeleja. Maijala pohti myös geneettisten markkerialleelien yhteyttä tuotanto-ominaisuuksiin kauan ennen molekyyligenetiikan rantautumista eläinjalostukseen.

Kyytöt kulkevat polkua pitkin
Kuva: Suvi Tiainen

Yksi merkittävimmistä professori Kalle Maijalan käynnistämän säilytystyön saavutuksista on ollut in vivo -säilytyskarjojen perustaminen vankiloihin ja maatalousoppilaitoksiin. Ensimmäinen sopimus solmittiin vuonna 1975 viiden koulutilan kanssa ja selvitystyö elävien geenipankkien perustamiseksi vankilatiloille aloitettiin vuonna 1981. Julkisten maatilojen ylläpitämät elävät geenipankkikarjat ovat olleet yksi merkkipaalu ja erityispiirre suomalaisessa geenivarojen suojelutyössä.

Itäsuomenkarjan elävä geenipankki perustettiin Sukevan vankilatilalle Sonkajärvelle. Sukevan vankilatilan lopettaessa geenipankkikarjan ylläpidon vuonna 2008, sai Kainuun ammattiopisto (KAO) virallisen itäsuomenkarjan geenipankkistatuksen.

Rodun elpymisen ansiosta itäsuomenkarjaa tavataan ympäri maata. Yksi merkittävä aikakausi eläingeenivarojen säilyttämisessä päättyy pian, kun vankeinhoitolaitoksen ja geenivarojen säilytystyö loppuu. Viimeinenkin vankilassa sijaitseva pohjoissuomenkarjan geenipankkikarja muuttaa Pelson vankitilalta Vaalasta Etelä-Lappiin Tervolaan, Louen tilalle Ammattiopisto Lappiaan vuoden 2022 aikana.

Suojelutyö

Suomen liittyessä mukaan Euroopan unioniin vuonna 1995 itäsuomenkarja muiden alkuperäisrotujen tavoin oli oikeutettu alkuperäisrotutukeen. Osittain tästä johtuen itäsuomenkarja suosio laiduntenhoidossa emolehminä on kasvanut vuosi vuodelta ja tällä hetkellä valtaosaa itäsuomenkarjasta pidetään emolehminä. Tuotantotarkkailuun kuuluvien lehmien vähäisyys on herättänyt huolen rodun perinteisen roolin väistymisestä lypsylehmänä ja siirtänyt painopisteen jalostuksesta monimuotoisuudesta huolehtimiseen ja sukusiitoksen välttämiseen.

Kyytöt laitumella
Kuva: Suvi Tiainen

Luonnonvarakeskus (Luke) koordinoi ja toteuttaa Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden geenivaraohjelmaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Luke vastaa suojelutoimien suunnittelusta. Itäsuomenkarjan osalta suojelutoimien päätavoitteena on geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen, toissijaisena on taloudellisesti tärkeiden ominaisuuksien parantaminen, kuten maidontuotannon parantaminen. FABA vastaa jalostusorganisaationa käytännön toimenpiteistä, kuten siemenen pakastamisesta ja tilakohtaisista jalostussuunnitelmista, sekä keinosiemennyssonnien valinnasta. Sukusiitosta pyritään hallitsemaan NordGenin hallinnoiman EVA-ohjelman avulla.

Kryosäilytys on osana kansallisen geenivaraohjelman rutiinitoiminpiteitä elävien populaatioiden suojelun rinnalla. Itäsuomenkarjalla toimenpiteet koskevat alkioiden in vivo- ja in vitro -tuotantoa. Alkioiden in vitro -laboratoriotuotannossa munasolut kerätään teurastamolta ja hedelmöitetään laboratoriossa. DAD-IS-tietokannan mukaan itäsuomenkarjalta on pitkäaikaissäilytyksessä 7750 siemenannosta ja 128 alkiota.

Monet itäsuomenkarjatilat pyrkivät saamaan lisäarvoa tuotteilleen luomutuotannon, jatkojalostuksen ja suoramyynnin keinoin. Itäsuomenkarjan lihaa markkinoidaan erikoistuotteena. Muutamat huippuravintolat ovat ottaneet listoilleen itäsuomenkarjan tuotteita. Menestys on lisännyt itäsuomenkarjan emolehmien suosiota erityisesti maisemanhoidossa ja perinnebiotooppien ylläpitäjinä. REKO-ruokaringeistä on tullut yksi alkuperäisrotutuotteiden suosituista suoramyyntikanavista. Useat tilat ovat lisäksi sitoutuneet edistämään rodun monimuotoisuutta ja kulttuuriarvoja.

Karakterisointi

Suomenkarjan kolme rotua ovat sukua toisilleen ja ne kuuluvat fennoskandinaaviseen ryhmään yhdessä ruotsalaisen tunturirodun, islanninkarjan sekä norjalaisen trØnder-, dØla- ja telemarkkarjan kanssa. Tuottajien mukaan itäsuomenkarjan vahvuuksia ovat sen erityispiirteet, kuten pitkäikäisyys, terveys ja hedelmällisyys sekä tuotteiden lisäarvo.

Kolme kyyttöä lähikuvassa
Kuva: Suvi Tiainen

Itäsuomenkarja on selkeästi tunnistettava valkoisesta juovasta selässä. Tyypillisesti punaruskealla lehmällä on myös valkoinen pää ja vatsanalus. Tätä värityyppiä kutsutaan kyytöksi. Puhekielessä sillä voidaan tarkoittaa myös itäsuomenkarjarotua. Sama kyyttövärityyppi tunnetaan useista muista roduista musta- tai ruskeakylkisenä kuten esimerkiksi norjan trØnderkarjasta.

Kooltaan itäsuomenkarja on suhteellisen pieni. Kuten muutkin suomenkarjarodut, itäsuomenkarjan yksilöt ovat nupoja eli sarvettomia. Tuotantotasoltaan itäsuomenkarja on kolmesta suomenkarjaroduista heikoin. Heikommasta tuotantotasosta johtuvia menetyksiä on pyritty kompensoimaan tuotteistamisella, jotka perustuvat erityisominaisuuksien hyödyntämiseen. Alustavat tutkimustulokset viittaavat itäsuomenkarjan lihan olevan laadukasta – mureaa lihaa suotuisalla rasvahappokoostumuksella. Maito puolestaan soveltuu hyvin juuston valmistukseen. Itäsuomenkarjan maito muodostaa kiinteämmän juustomassan ja juuston saanto on 10%:a suurempi valtarotuihin verrattuna. NordGenin koordinoiman NordMilk -tutkimusverkoston julkaisun mukaan itäsuomenkarjan maidolla voi olla mahdollisuuksia erikoistuotteisiksi maidon ainutlaatuisen oligosakkaridikoostumuksensa ansiosta.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että itäsuomenkarjan rodun monimuotoisuus on suhteellisen korkea. Samoin rodun tehollinen populaatiokoko on vähitellen kasvanut; tällä hetkellä sen arvioidaan olevan 40-60.

Itäsuomenkarja on tutkituin pohjoismainen nautarotu. Siitä on julkaistu yli 40 geneettiseen monimuotoisuuteen liittyvää tutkimusta. Pohjoismaisittain eniten rotujen yhteiskunnallista merkitystä on tutkittu itäsuomenkarjalta, mikä vahvistaa olettamusta sen merkittävästä symbolisesta arvosta. Sitä vastoin fenotyyppisistä omaisuuksista tai rodun kulttuurisesta ja sosiaalisesta merkityksestä on tehty vain vähän kansainvälisiä tutkimuksia.

Tuotantotietoja (2021)

Maitoa: 4450 kg
Rasvapitoisuus 4.29%
Valkuaispitoisuus 3.45%

Tiesitkö?

Kielitieteellisin perustein kyyttöjä on tunnettu ainakin 2000 vuotta.

Iskolan Esko ISK ET (s. 1992) oli Suomen ensimmäinen koeputkihedelmöityksen avulla syntynyt alkuperäisrotuinen nauta. Munasolut kerättiin teurastamomateriaalista. Alkiotuotanto toteutettiin Teija Peuran ryhmässä Kuopion yliopistossa.

Ylen uutisjutussa kerrotaan kuinka Kaiturin tilan ISK-lehmiä hyödynnetään lukulehminä ja tunnetaitojen opettamiseen. ”Lehmä ei naura takeltelulle tai korjaa väärin luettuja sanoja, vaan rauhoittaa ja ottaa mukaan laumaansa”. Lehmä on erinomainen kumppani, kun lapsi harjoittelee lukemista.

Julkaistu: 28.2.2022

Lähteet:

Ahlman: https://ahlman.fi/ahlman/suomenkarja-ja-maatila/tutkimuksia-ja-kaytantoja/

Bennewitz J., Kantanen J., Tapio I., Li M.H., Kalm E., Vilkki J., Ammosov I., Ivanova Z., Kiselyova T., Popov R., et al. 2006. Estimation of breed contributions to present and future genetic diversity of 44 North Eurasian cattle breeds using core set diversity measures. Genetics Selection Evolution 38, 201–220.

Berg P., Nielsen J. and Sørensen M.K. 2006. EVA: Realized and predicted optimal genetic contributions. CD communication 27-09, 2pp. WCGALP, 2006, s.246.

DAD-IS (http://www.fao.org/dad-is/data/en/)

EURECA https://www.regionalcattlebreeds.eu/breeds/Eastern%20Finncattle.html

FABA https://faba.fi/en/

Gandini G., Avon L., Bohte-Wilhelmus D., Bay, E., Colinet, F.G., Choroszy Z., Díaz C., Duclos D., Fernández, J., Gengler, N., Hoving-Bolink,R., Kearney, F., Lilja, T., Mäki-Tanila, A.,  Martín-Collado, D., Maurice-van Eijndhoven, M., Musella, M., Pizzi, F., Soini, K., Toro, M., Turri, F., Viinala, H., the EURECA Consortium and S.J. Hiemstra. 2010. Motives and values in farming local cattle breeds in Europe: a survey on 15 breeds. Animal Genetic Resources, 47, 45-58, 2010.

Huuskonen A. 2014. A comparison of Nordic Red, Holstein-Friesian and Finnish native cattle bulls for beef production and carcass traits. Agricultural and Food Science 23, 159–164.

Härkönen H. 2018. Monisikiötiineydet lypsyroduilla Suomessa. MSc thesis. https://www.theseus.fi/handle/10024/148523

Hämeen Ammattikorkeakoulu Maatiaiskarja. https://sites.google.com/site/maatiaiskarjahamk/pks-historia

Iso-Touru T., Tapio M., Vilkki, J, Kiseleva, T., Ammosov, I., Ivanova, Z., Popov, R., Ozerov, M., Kantanen, Juha. 2016. Genetic diversity and genomic signatures of selection among cattle breeds from Siberia, eastern and northern Europe. Animal Genetics 47 6: 647-657.

Kantanen, J., Olsaker, I., Adalsteinsson, S., Sandberg, K., Eythorsdottir, E., Pirhonen, K., and Holm, L.-E. 1999. Temporal changes in genetic variation of North European cattle breeds. Animal Genetics 30, 16–27.

Kantanen, J., Olsaker, I., Brusgaard, K., Eythorsdottir, E., Holm, L.-E., Lien, S., Danell, B., and Adalsteinsson, S.2000a. Frequencies of genes for coat colour and horns in Nordic cattle breeds. Genetics Selection Evolution 32, 561–576.

Kantanen, J., Olsaker, I., Holm, L.-E., Lien, S., Vilkki, J., Brusgaard, K., Eythorsdottir, E., Danell, B., and Adalsteinsson, S. 2000b. Genetic Diversity and Population Structure of 20 North European Cattle Breeds. The Journal of Heredity 91, 446–457.

Kantanen, J., Edwards, C.J., Bradley, D.G., Viinalass, H., Thessler, S., Ivanova, Z., Kiselyova, T., Ćinkulov, M., Popov, R., Stojanović, S., et al.  2009. Maternal and paternal genealogy of Eurasian taurine cattle (Bos taurus). Heredity 103, 404–415.

Kantanen, Juha. 2009. Värillä on väliä. Nauta 1: 32-34.

Karja M. 2012. Suomenkarjan ja suomenlampaan suojelun ohjauskeinot. MSc thesis. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211944

Kinnunen A. 2010. Suomenkarjan käyttö terapiaeläimenä. Thesis. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/24759/Kinnunen_Anu.pdf?sequence=1

Kierkegaard, L., Groeneveld, L., Kettunen, A., and Berg P.  2020. The status and need for characterization of Nordic animal genetic resources. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science.   https://doi.org/10.1080/09064702.2020.1722216.

Kovanen M. 2012. ”Ihmisen kokoinen”: eläinsuhde ja sosiokulttuurinen kestävyys pientilojen asukkaiden lehmämuistoissa. MSc Thesis. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40626

Li, M.-H., and Kantanen, J. 2010. Genetic structure of Eurasian cattle (Bos taurus) based on microsatellites: clarification for their breed classification. Animal Genetics 41, 150–158.

Li, M.H., Sternbauer, K., Haahr, P.T., and Kantanen, J. 2005. Genetic components in contemporary Faroe Islands Cattle as revealed by microsatellite analysis. Journal of Animal Breeding and Genetics 122, 309–317.

Li, M.H., Adamowicz, T., Switonski, M., Ammosov, I., Ivanova, Z., Kiselyova, T., Popov, R., and Kantanen, J. 2006. Analysis of population differentiation in North Eurasian cattle (Bos taurus) using single nucleotide polymorphisms in three genes associated with production traits. Animal Genetics 37, 390–392.

Li, M.-H., Tapio, I., Vilkki, J., Ivanova, Z., Kiselyova, T., Marzanov, N., ćInkulov, M., Stojanović, S., Ammosov, I., Popov, R., et al. 2007. The genetic structure of cattle populations (Bos taurus) in northern Eurasia and the neighbouring Near Eastern regions: implications for breeding strategies and conservation. Molecular Ecology 16, 3839–3853.

Li, M.-H., Iso-Touru, T., Laurén, H., Kantanen, J., and others. 2010. A microsatellite-based analysis for the detection of selection on BTA1 and BTA20 in northern Eurasian cattle (Bos taurus) populations. Genet Sel Evol 42, 32.

Lien, S., Kantanen, J., Olsaker, I., Holm, L.-E., Eythorsdottir, E., Sandberg, K., Dalsgard, B., and Adalsteinsson, S. 1999. Comparison of milk protein allele frequencies in Nordic cattle breeds. Animal Genetics 30, 85–91.

Lilja T. 2014. Alkuperäiskarjan kasvattaminen: Mielihyvää elämään, mielenkiintoa työhön. MTT Kasvu 19. http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu19.pdf

LUKE https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/geenivarat/elaingeenivarat/

Martin-Collado, D.; Diaz, C.; Mäki-Tanila, Asko; Colinet, F.; Duclos, D.; Hiemstra, S. J.; EURECA Consortium; Candini, G. 2013. The use of SWOT analysis to explore and prioritize conservation and development strategies for local cattle breeds. Cambridge University Press 2013. doi:doi:10.1017/S175173111200242X.

Ministry of Agriculture and Forestry of Finland: National genetic resource program for agriculture, forestry and fisheries in Finland. 2020.

Maijala, Kalle. 1970. Need and methods of gene conservation in animal breeding. Ann. Genet. Sel. Anim  2 (4), 403-415.

Maijala, K 2011. Early animal genetic resources conservation in Scandinavia – first decades of identification and conservation of animal genetic resources in Scandinavia. Animal Genetic resources. Vol 49.

3MC – Nordic Mountain Cattle

Ovaska U & Soini K. 2016. Local Breeds – Rural Heritage or New Market Opportunities? Colliding Views on the Conservation and Sustainable Use of Landraces.  Sociology Ruralis. https://doi.org/10.1111/soru.12140..

Ovaska U. & Soini K. 2016. Native Breeds as Providers of Ecosystem Services: The Stakeholders’ Perspective. https://trace.journal.fi/article/view/52739.

Ovaska, Ulla, Auli Bläuer, Charlotte Kroløkke, Maria Kjetså, Juha Kantanen, and Mervi Honkatukia. 2021. ”The Conservation of Native Domestic Animal Breeds in Nordic Countries: From Genetic Resources to Cultural Heritage and Good Governance” Animals 11, no. 9: 2730. https://doi.org/10.3390/ani11092730

Pokharel, K, M. Weldenegodguad, R. Popov, M. Honkatukia, H. Huuki, H. Lindeberg, J.Peippo, T. Reilas, S. Zarovnyaev and J. Kantanen. 2019. Whole blood transcriptome analysis reveals footprints of cattle adaptation to sub-arctic conditions K. Animal genetics 2019. doi: 10.1111/age.12783.

Rimpiläinen J. & Mehtälä I. 2010. POHJOIS- JA ITÄSUOMENKARJAN GEENIPANKKITOIMINNAN TOIMINTAOHJEET. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/14547/Ilkka%20Mehtala%20ja%20Johanna%20Rimpilainen.pdf?sequence=1

Rönn S. 2013. Framtidsutsikter för finsk lantrasboskap. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201304255111

Saine A. 2013. Alkuperäisrotujen maidon ja lihan tuotteistamisen kehittäminen. MSc thesis. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/54060/Annina_Saine.pdf?sequence=1

Siipola A- 2019. Ayrshiren ja suomenkarjan perinnöllisen vaihtelun tila sukupuutiedoista arvioituna. MSc thesis. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122712.

Soini K, Pouta E., Latvala T and Lilja T. 2019. Agrobiodiversity Products in Alternative Food System: Case of Finnish Native Cattle Breeds. Sustainability.

Soini & de Haas. 2010. Trends in cattle diversity and cattle production in Europe: from popular to niche. in “Local cattle breeds in Europe Development of policies and strategies for self-sustaining breeds” https://www.regionalcattlebreeds.eu/publications/documents/9789086866977cattlebreeds.pdf

Soini K. & Lilja T. 2014. Alkuperäiset kotieläinrotumme Green Care -toiminnassa. MTT Kasvu 19. http://jukuri.luke.fi/handle/10024/482112

Suleimenova, A. 2016. Biochemical and sensory profile of meat from dairy and beef cattle.  MSc Thesis. https://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20161261/urn_nbn_fi_uef-20161261.pdf.

Vuholm Sunds A., Bunyatratchata A.,, Robinson R., Glantz M.,  Paulsson M., Leskauskaite D., Pihlanto A., Inglingstad R., Devold T.G., Vegarud G.E., Birgisdottir B.E., Gudjonsdottir M., Barile D., Bach Larsen L., Nina Aagaard Poulsen. 2021. Comparison of bovine milk oligosaccharides in native North European cattle breeds. Int Dairy J. 114:104917. doi: 10.1016/j.idairyj.2020.104917. Epub 2020 Nov 20.

Tapio, I., Värv, S., Bennewitz, J., Maleviciute, J., Fimland, E., Grislis, Z., Meuwissen, T.H.E., Miceikiene, I., Olsaker, I., Viinalass, H., et al. 2006. Prioritization for Conservation of Northern European Cattle Breeds Based on Analysis of Microsatellite Data. Conservation Biology 20, 1768–1779.

Tupasela T, Joutsjoki V and J Kantanen 2014. Suomen Lehmä-Brändi:”Itä-, länsi- ja pohjoissuomenkarjan maitojen hyödyntäminen erikoistuotteissa loppuraportti”,

https://core.ac.uk/download/pdf/52250255.pdf