Lepinlehmät tallustelevat koti laidunta

3MC – Nordiska fjällkoraser

Kontakt: mervi.honkatukia@nordgen.org

 

Projektperiod: 1 November 2019 – 30 September 2022

Traditionella djurlantraser spelar en viktig roll i de nordiska ländernas kulturhistoria. Tamdjur som hållits har med tiden anpassat sig till förhållanden som i många fall är hårda och möjliggjort för människor att etablera sig och leva på avlägsna platser.

Fram till 1900-talets början var lantraser av kor dominerande i de norra delarna av norden, och genetiskt material dem emellan flödade relativt fritt. Under 1900-talet sjönk antalet lantrasdjur hastigt till förmån för internationella kommersiella raser. Idag utgörs lantrasbeståndet av djur som liknar varandra både till det yttre och genetisk, men deras gemensamma ursprung är ännu inte fastställt och syftet med detta projekt är undersöka de traditionella korasernas härstamning.

Öka allmänhetens medvetenhet om nordiska lantraser av ko, deras kulturarv och genetiska resurser

Projektet kommer att samla in historisk data och kartlägga arkeologiska lämningar, utreda det kulturella ursprunget, undersöka den nuvarande släkskapen inom och mellan raserna, utveckla ett digtalt spel i undervisningssyfte och slutligen sprida information kring projektet och för att säkra bevarandet av dessa raser.

Projektet finansieras med ett bidrag från Interreg Nord, Lapin liitto och Länsstyrelsen Norrbotten 2019-2022 och har 5 nordiska partners. NordGen är koordinator för projektet och ansvarar för utredning av stamtavla och befolkningens släktskap, spridning av resultat och implementering av applikationer. NordGen kommer också att ansvara för att etablera nätverket.   logos of 3MC project partners