Lek lär barn om matens ursprung

Kontakt: karolina.aloisi@nordgen.org

 

NordGen har, i samarbete med personal och barn på Hamiltons förskola i Helsingborg, påbörjat ett odlingsförsök. Tillsammans fokuserar vi på, och lär varandra om matens väg från jord till bord och vikten av genetisk mångfald ur ett barnperspektiv.

Tanken är att expandera projektet under kommande år och involvera barn i fler förskolor från olika nordiska länder. Vår förhoppning är att barnen under resans gång ska få ta del av både praktiska moment, som de själva ansvarar för, och inhämta kunskap gällande odling, basal växtfysiologi- och anatomi, och genetisk mångfald. Barnen kommer även dokumentera händelseförloppet och använda sig av nyvunnen kunskap på olika kreativa sätt där alla fem sinnen utmanas. Vi har valt att fokusera på just sädesslag då dessa, trots sitt ganska oansenliga yttre, utgör en stor del av vår basföda och därtill är både lättodlade och har stort kulturhistorisk värde på nordliga breddgrader.

 

Bra matvanor skaffas tidigt i livet

Vi vuxna kan aktivt inspirera barn till att våga smaka nya råvaror och livsmedel genom att låta dem vara delaktiga i hela processen, från odling till bakning och matlagning. Då barnen deltar skapas grunden för en positiv matupplevelse och ger en konkret koppling till matens ursprung och värde – insikter som i förlängningen kan bidra till en mer hållbar utveckling för kommande generationer.

Det nordiska samarbetet om barn och unga

På NordGen har vi i uppdrag att bevara och bibehålla genetisk mångfald hos våra nordiska odlade växter och dessutom sprida kunskap om varför vårt arbete är viktigt och något som angår alla, barn som vuxna. En viktig del av NordGens arbete är att främja Nordiska ministerrådets strategi som fastslår att “Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga”.