För ett artrikare odlingslandskap

Kontakt: jan.svensson@nordgen.org

 

Kopia på slutrapporten kan fås genom att kontakta Jan Svensson: jan.svensson@nordgen.org

Odling av historiska vetearter som ingår i vårt kulturarv gynnar den biologiska mångfalden och ger ett rikare odlingslandskap.

Enkorn och emmervete är historiska vetearter som tidigare odlats i stor skala i Sverige. Under senare år har främst emmervete men också enkorn genererat intresse hos ekologiska odlare och i special bagerier. Projekten genomförar en detaljerad studie på de enkorn och emmervete som finns sparade vid NordGen med syfte att i slutändan kunna rekommendera de bästa sorterna med avseende på odlings och bakegenskaper till ekologiska odlare.

Studie av odlings- och bakegenskaper hos enkorn och emmervete från NordGen

Projektet kommer att studera flera odlingsegenskaper, sjukdomsresistens, kontroll av drösning och flera kvalitetsparametrar. Resultaten från dessa analyser kommer att användas för att välja ut två enkorn och två emmerveten för odling i större skala med avsikt att genomföra detaljerade studier av deras bakegenskaper. Denna detaljerade studie kommer att ge kunskap om de historiska enkorn och emmerveten som är bevarade hos NordGen. Studien kommer att kommuniceras till ekologiska odlare och bagerier för att öka intresset och användningen av traditionella växtgenetiska resurser.

Projektet finansieras av EU:s landsbygdsprogram.

Eu-flagga med texten "Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden" undertill.