IMAGE

IMAGE – Innovativ styring av husdyrgenetiske ressurser

IMAGE er et stort internasjonalt Horizon2020-prosjekt, som har som mål å øke bruken av genetiske samlinger og oppgradere genbankforvaltning for husdyr. IMAGE vil bedre utnytte DNA-informasjon og utvikle metoder, bioteknologi og bioinformatikk for å rasjonalisere husdyrgenetiske ressurser. Det vil demonstrere fordelene for genbankene til utviklingen av bærekraftig husdyrproduksjon ved å:

– Forbedre bruken av genetiske samlinger slik at husdyrsektoren kan reagere på miljø og markedsendringers
– bruke nyeste DNA teknologi og reproduktiv fysiologi for innsamling, lagring og distribusjon av biologiske ressurser
– minimere genetiske ulykker som abnormiteter eller tippepunkter for genetisk variasjon
– utvikle synergier mellom ex-situ og in-situ bevaring for å maksimere ressurser for fremtiden.
NordGen bidrar til 4 arbeidspakker.