HemVäxterNordGen deltar i europeiskt möte om växtgenetiska resurser

NordGen deltar i europeiskt möte om växtgenetiska resurser

Datum: 17.05.2018 Författare: Sara Landqvist Kategori: Växter

Den här veckan deltar NordGen i ECPGRs styrgruppsmöte i grekiska Thessaloniki. Syftet med ECPGR är att säkra att Europa samarbetar för att underlätta bevarande, tillgång och nyttjande av den genetiska mångfalden hos växter kopplade till mat och jordbruk.

 

ECPGR står för European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources. Nätverket bildades 1980 på rekommendation av FN-organisationerna UNDP och FAO samt EUCARPIA, som är ett europeiskt center för växtförädling. Det dagliga arbetet sker I ett 20-tal arbetsgrupper som är indelade efter varje gröda.

– ECPGR är ett viktigt verktyg för att utveckla europeisk forskning och innovationer som kan vara till gagn för jordbruks- och livsmedelsindustrin, säger Lise Lykke Steffensen, direktör för NordGen.

ECPGR:s styrgrupp har till uppgift att leda arbetet. I styrgruppsmötet ingår representanter från de europeiska genbankerna och nationella koordinatorer som ansvarar för varje lands program för växtgenetiska resurser. NordGen deltar i mötet som permanent observatör, samma roll som representanter från bland annat European Commission, FAO och Bioversity International innehar. 

– Under det här mötet i Thessaloniki är det särskilt fokus på vilka satsningar som ska främjas de närmaste fem åren. Men vi har också skapat ett nytt nätverk och skrivit ett avtal om samarbete med den europeiska fröindustrin, säger Lise Lykke Steffensen. 

Dessutom ska mötet komma överens om arbetsprogram, finansieringsmodeller och ambitionsnivåer för den närmaste tiden. ECPGR:s styrgrupp träffas med åtminstone två och ett halvt års mellanrum. Men även däremellan kommunicerar gruppen sinsemellan och tar beslut om så krävs.