HemSkogNy rapport sammanfattar genetisk mångfald i Nordens skogar

Ny rapport sammanfattar genetisk mångfald i Nordens skogar

Datum: 23.04.2020 Författare: Sara Landqvist Kategori: Skog
Almskog med solstrålar

För första gången publiceras nu en rapport som ger en helhetsbild av hur bevarandet av skogsgenetiska resurser ser ut i alla de nordiska länderna. Syftet med rapporten är att lyfta vad som sker i de olika länderna, undersöka hur arbetet med skogsgenetiska resurser implementeras och identifiera framtida möjligheter och utmaningar.

Skogsgenetiska resurser är värdefulla på flera plan och helt avgörande för att kunna bedriva ett hållbart skogsbruk i en framtid med klimatförändringar. Det finns flera strategier för hur vi ska ta hand om den genetiska mångfald som krävs för att våra skogar ska vara robusta och motståndskraftiga. Länderna ansvarar var för sig för att implementera strategierna som finns på både global, europeisk och nationell nivå. Bland annat har det europeiska programmet för skogsgenetiska resurser (EUFORGEN) satt upp miniminivåer för hur den genetiska mångfalden ska bevaras med hjälp av träd som växer ute i de nordiska skogarna (in situ). Det är dessa miniminivåer som denna rapport fokuserar på.

Det är väldigt spännande att se hur de olika länderna arbetar med att uppfylla det arbete som ålagts dem när det gäller att bevara skogsgenetiska resurser. Här finns mycket att lära av varandra och många synergieffekter som kan utnyttjas inom Norden, säger Kjersti Backebø Fjellstad, sektionsledare för NordGen Skog.

Ligger bra till

Det är NordGens Skogs nordiska arbetsgrupp för genetiska resurser sammanställt rapporten ”Genetic conservation of forest trees in the Nordic countries”. Mari Mette Tollefsrud är ordförande i gruppen och arbetar som forskare i skogsgenetikk på NIBIO i Norge.

Även om de nordiska länderna har väldigt olika förutsättningar när det gäller skogsnäringen, visar den här rapporten att Norden har kommit på god väg när det gäller att på en nationell nivå implementera de rekommendationer som finns på global och europeisk nivå. Men vi ser också att det finns områden som bör utvecklas. Utvärdering av hur arbetet fortskrider och en kartläggning av vilka glapp som finns är något som hade lämpat sig väl för ett nordiskt samarbete, säger hon.

Rapporten pekar bland annat på behovet av att skapa bevaringsområden för att säkra fler sorters träd och skapa mer detaljerade klimatzoner för att se till att genetisk mångfald i skog tas om hand på ett tillräckligt bra sätt. I rapporten diskuteras även om det är tillräckligt att bevara skogsgenetiska resurser på den plats där träden växer (in situ) eller om detta skulle behövas kompletteras med även cryo-bevaring av frön eller andra ex situ åtgärder.