HemOm ossGenetiska resurser i Norden

Genetiska resurser i Norden

 

Får på Färöarna.                                                                 Foto: Erik Christensen, Porkeri/Norden.org

 

Mångfald och genetiska resurser har ett stort värde i Norden, både i kulturella och ekonomiska avseenden. Växter och djur som uthärdar det nordiska klimatet är en ovärderlig del av den nordiska identiteten i kulturlandskapet och miljön. De representerar även våra framtida möjligheter till utveckling inom jordbruk och skogsbruk.

Konventionen om biologisk mångfald ( CBD ) syftar till att främja hållbar utveckling. Överenskommelsen undertecknades av 150 av världens ledare vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992. Den är tänkt att fungera som verktyg för att omsätta Agenda 21-principerna i praktiken. Konventionen slår fast att biologisk mångfald består av mer än växter, djur och mikroorganismer och deras ekosystem – den handlar även om människor och behovet av matsäkerhet, mediciner, rent vatten, skydd och en ren och hälsosam omgivning att leva i.

De nordiska länderna har förbundit sig till att följa konventionen och har regelbundet skapat egna nationella program.

Nationella program

Varje medlemsland har en nationell koordinator. Koordinatorn deltar i NordGens arbetsgrupper och bidrar till kunskapsutbyte.

NordGen koordinerar de nordiska länderna inom dess mandat, för att säkerställa att samarbetet resulterar i ett ökat värde och att länderna tjänar på samarbetet.

NordGens nätverk består av arbetsgrupper och projektgrupper som tillhandahåller ett ökat värde genom kunskapsutbyte, koordinerade initiativ och en kostnadseffektiv ansvarsuppdelning mellan de nationella och nordiska programmen.

De nordiska länderna talar med en gemensam stark röst, vilket är en viktig drivkraft i det internationella arbetet med genetiska resurser för mat och jordbruk.