HemVäxterProjektGenetiska konsekvenser av in situ och ex situ bevarande

Genetiska konsekvenser av in situ och ex situ bevarande

Mål

Huvudmålet för projektet är att undersöka de genetiska konsekvenserna av in situ och ex situ bevarande, samt att jämföra dessa båda typer av bevarandestrategi. Specifikt vill vi besvara följande frågor:

  1. Vad har hänt genetiskt med de accessioner som har bevarats på genbanken (ex situ) sedan början på 1980-talet?
  2. Vad har hänt med de populationer i naturen, från vilka de urspungliga genbanksaccessionerna samlades in (in situ)? Finns de kvar eller har de dött ut? Om de finns kvar, har de förändrats genetiskt? Har de ersatts helt eller delvis av odlade klöversorter?
  3. Vilka generella slutsatser kan vi dra om in situ jämfört med ex situ bevarande?

Vi har valt att använda rödklöver, en insektpollinerad, självsteril art, för att besvara dessa frågor.

Projektets upplägg

Grundidén i detta projekt är att använda genetiska markörer för att studera populationer från vilka frön samlades in under tidigt 1980-tal. Vi har tillgång till dessa ursprungliga fröprover samt frön från en till två generationers uppförökning på genbanken och prover från samma lokal insamlade sommaren 2013. Därtill har vi prover från de sorter av rödklöver som har odlats i de två undersökta regionerna (en i Norge och en i Sverige). Dessa är centrala för att undersöka hur populationerna har påverkats av de nya och gamla klöversorter som odlats i området.

Ytterligare information om projektet:

Poster om projektet  som presenterades på konferensen “Genetic Resources for Food and Agriculture in a Changing Climate”, Lillehammer, 27-29 January, 2014

Artikel om projektet och insamlingen i Norge

Pengar till projektets har erhållits från Nordiska Ministerrådet, som en del av projektet ”Verdisetting av Nordens grønne kulturarv” och från Nilsson-Ehle- donationerna, Kungliga Fysiografiska Sällskapet.