HemVäxterProjektGenetiska resurser och vilda kulturväxtsläktingar

Genetiska resurser och vilda kulturväxtsläktingar

Vilda kulturväxtsläktingar (“Crop Wild Relatives”, CWR) är vilda växtarter som är nära släkt med de odlade grödorna. De skiljer sig ofta en hel del från den odlade grödan och kan ha viktiga egenskaper som den saknar, till exempel anpassningar till torka, skadedjursresistens eller köldtolerans. Genom att korsa de vilda kulturväxtsläktingarna med den odlade grödan kan dessa egenskaper överföras, vilket kan resultera i förbättrad överlevnad och/eller produktion hos grödan. Med tanke på en växande befolkning och framtida klimatförändringar är det viktigt att bevara dessa vilda släktingar eftersom de kan bidra till anpassning av de odlade grödorna till nya klimatförhållanden och ökade krav på matproduktion.

I detta projekt arbetar vi på nordisk nivå för att underlätta bevarande och användning av vilda kulturväxtsläktingar. Projektdeltagare från alla nordiska länder deltar.

Specifika projektmål är att

  • Lägga grunden för ett Nordiskt nätverk för bevarande av vilda kulturväxtsläktingar
    Underlätta samarbete och kunskapsutbyte mellan aktörer inom ex situ- och in situ-bevarande av genetiska resurser
  • Utvidga kunskapsbasen för bevarande av vilda kulturväxtsläktinga i de nordiska länderna
    Påverka policy om vilda kulturväxtsläktinga i de nordiska länderna och styrka Nordens position i EU inom detta område.

För mer mer information om projektet och dess resultat se de engelska sidorna.