HemVäxterSamarbeten & nätverk

Genresurser i Norden

Mångfalden och de genetiska resurserna i den nordiska regionen är av stort värde, både i kulturella och ekonomiska termer. Växterna och djuren, som uthärdar det nordiska klimatet är en oumbärlig del av den nordiska identiteten, liksom vårt kulturella landskap och vår miljö. De rymmer också våra framtida möjligheter för utveckling inom jordbruk och skogsbruk.

Konventionen för biologisk mångfald (CBD) handlar om bevarande och hållbart nyttjande av genetiska resurser, Den antogs av FN i Rio 1993 och har ratificerats av de flesta av världens länder. Kort innebär det ett nationellt ansvar för att tillvarata den biologiska mångfalden. Alla nordiska länderna har förbundit sig att följa konventionen och har därmed upprättat så kallade nationella program.

Nationella program

Varje program har en nationell koordinator. Koordinatorerna deltar i NordGens samarbetsgrupper och bidrar till en hög kompetensutväxling.

NordGen ska koordinera alla de nordiska länderna inom sitt mandatområde och ombesörja att samarbetet ger ett mervärde, dvs att varje land uppnår mer än vad man skulle ha gjort var och en för sig.

NordGens nätverk i form av arbetsgrupper och samordningsgrupper ger detta mervärde i form av kompetensutväxling, koordinerade initiativ och en god kostnadseffektiv rollfördelning mellan det nationella och det nordiska.

De nordiska länderna talar på detta sätt med en stark röst och blir därmed en viktig pådrivare i det internationella arbetet med genetiska resurser inom jordbruk och mat.

Internationellt samarbete

NordGen samarbetar med genbanker, forsknings- och förädlingscentra på såväl nordisk som global nivå. Utanför Norden deltar vi i ett omfattande internationellt samarbete inom ramarna för FAO som är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och Bioversity International. Vi har också det operativa ansvaret för det globala frövalvet: Svalbard Global Seed Vault.

Svalbard Global Seed Vault

Det var organisationerna Bioversity International och FAO (Food and Agriculture Organization) som inspirerades av NordGens säkerhetslager i en nedlagt gruva på Svalbard och kontaktade norska myndigheter. Detta ledde så småningom till öppnandet av the Svalbard Global Seed Vault (SGSV) år 2008 som fungerar som ett extra säkerhetslager för all världens fröer.

Det är Norge via Landbruk- og matdepartementet (LMD) som äger SGSV men driften regleras i ett trepartsavtal mellan LMD, Global Diversity Trust som finansierar försändelser av fröer från biståndsland samt NordGen. NordGen har det dagliga driftsansvaret för lagring, mottagande och kontraktskrivning med donatorer.