Nordens nationella program för växtgenetiska resurser

I Rio 1993 enades FN om konventionen för biologisk mångfald (UN Convention on Biological Diversity, CBD). Den syftar till bevarande och uthålligt nyttjande av den biologiska mångfalden, och ger varje land rätten till och ansvaret för sina genetiska resurser. Alla nordiska länder har ratifierat CBD, eller Rio-konventionen som den också kallas. En global aktionsplan för uthålligt nyttjande av växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk togs fram 1993 och signerades av alla medlemmar i FNs organisation för livsmedel och jordbruk FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). I den globala aktionsplanen understryker man behovet av att bygga upp starka och effektiva nationella program för nyttjande och uthålligt bruk av växtgenetiska resurser.

De nordiska ländernas program har kommit olika långt i sitt arbete. Finlands, Sveriges och Norges program bildades under 2001-2003 och är de mest utvecklade, medan Danmarks och Islands program är i planeringstadium.

NordGen och de nationella programmen har ett mycket nära samarbete. NordGen har i sin grunduppgift att söka nordisk nytta och nordisk synergi, och därför om möjligt samordna och/eller koordinera där detta är lämpligt. NordGen arbetar för nordiskt samarbete på alla nivåer. NordGen ansvarar för och bekostar bevarandet av de fröförökade odlade växtslagen, medan bevarandet av de vegetativt förökade växtslagen bekostas och utförs på nationell nivå. Det är här de nationella programmen har sin största roll, till exempel i form av inventeringar och insamlingar av växtmaterial och etablering och underhåll av nationella genbanker och klonarkiv.