HemVäxterSamarbeten & nätverkArbetsgruppen för industriväxter

Arbetsgruppen för industriväxter

Arbetsgruppen fokuserar på de jordbruksgrödor som inte är spannmål eller vallväxter. Det är en varierad samling av olika växtslag som omfattar till exempel rot-, olje-och fiber-grödor. Den största delen av samlingen består av förädlade sorter (74 % av de accessioner som långtidsbevaras) men samlingen innehåller också forskningsmaterial, lantsorter och vilt eller förvildat material. Samlingen omfattar mer än 1500 accessioner från 30 olika arter.

På grund av det stora antalet olika slags arter och grödor som är inkluderade i mandatet för denna arbetsgrupp, så har vi valt att fokusera på en typ av gröda i taget.

Med början 2014 så kommer arbetsgruppen att fokusera arbetet på proteingrödor och en ad hoc grupp för trindsäd har satts samman. Arbetsgruppen består av experter från de nordiska länderna och träffas regelbundet för att utbyta information mellan länderna, diskutera samlingen av industrigrödor och planera gemensamma projekt.

Arbetsgruppen koncentrerar sig på att:

  • Analysera befintliga samlingar och att utföra kompletterande insamlingar för att täcka mångfalden i Norden.
  • Fortsätta karakterisering och utvärdering av samlingarna för att främja användning av materialet.
  • Inventera växtmaterial som tidigare odlats i de Nordiska länderna för att sedan kunna välja ut det material som är mest relevant att inkludera i NordGens samlingar.