Hoppa till huvudinnehållet

De vilda kulturväxtsläktingarnas egenskaper kan bli viktiga i den framtida växtförädlingen, inte minst för att utveckla grödor som är bättre anpassade till klimatförändringar. Därför är det extra viktigt att bevara dessa växter, helst på plats i naturen (in situ-bevaring). Enligt två nya rapporter finns det flera områden i Danmark och Åland som kan vara goda kandidater för att bli genetiska reservat.

Porträtt av en kvinna.
Anna Palmé, NordGens växtexpert på nordiska vilda kulturväxtsläktingar.

NordGen koordinerar ett samnordiskt projekt om vilda kulturväxtsläktingar, vilda växtarter som är nära besläktade med odlade grödor. Dessa vilda växter har under hundratals år utvecklat egenskaper, till exempel resistans mot torka och skadedjur, egenskaper som kan bli värdefulla inom växtförädlingen för att utveckla grödor som är bättre rustade för klimatförändringar. Som en del av det nordiska projektet har inventeringar av vilda kulturväxtsläktingar genomförts på olika platser i de nordiska länderna. Tidigare i år publicerades två rapporter om sådana inventeringar som genomfördes i Danmark och Åland. Rapporterna samlar information om utbredningen och statusen över prioriterade kulturväxtsläktingar i de aktuella områdena. Publikationerna innehåller också rekommendationer för framtida åtgärder.

– Vilda kulturväxtsläktingar är viktiga för vår framtida livsmedelsförsörjning och inte många är medvetna om deras betydelse och utbredning i den nordiska naturen. Eftersom dessa vilda växtarter har anpassat sig till sina lokala områden är in situ-bevaring det bästa alternativet. Inventeringsrapporterna kan användas för att planera bevaringsåtgärder i framtiden, säger Anna Palmé, NordGens växtexpert med ansvar för nordiska vilda kulturväxtsläktingar.

Bred mångfald av kulturväxtsläktingar

En av rapporterna behandlar områden i naturreservatet Nåtö-Jungfruskär som ligger i den självstyrda regionen Åland i den finska skärgården. Detta naturreservat omfattar totalt 559 hektar som innefattar en artrik flora och fauna. Under sommaren 2023 undersöktes 44 rutor, vardera 100 kvadratmeter stora. Sammanlagt registrerades 367 populationer av 30 nordiska kulturväxtsläktingar. Under perioden samlades även in frön för bevaring hos NordGen. Enligt rapporten erbjuder naturreservatet viktiga habitat för prioriterade arter:

”Inga nedtrampade områden eller andra hot noterades under inventeringen och området är generellt sett i mycket gott skick. Platsen har en stor mångfald av kulturväxtsläktingar och populationsstorlekarna är för det mesta tillräckligt stora, endast ett fåtal av arterna har ett litet antal individer. Därför kan den nordöstra delen av Nåtö-Jungfruskärs reservat rekommenderas för etablering av genetiskt reservat.”

Kollage av två foto som visar natursköna vyer.
Foto tagna under inventeringsarbetet i Nåtö-Jungfruskär naturreservat. Foto av författarna.

Den andra rapporten fokuserade på fyra områden i Danmark: Husby, Stråsø, Mols, och Kattrup. Dessa platser representerar en gradient från väst till öst över Danmark och inkluderar därför olika miljöförhållanden, artpooler och genetisk variation. På varje plats har särskilda fokusområden, cirklar med en radie på 15 meter, valts ut slumpmässigt. I dessa cirklar har förekomsten av kulturväxtsläktingar registrerats. På de fyra platserna har totalt 212 cirklar undersökts, vilket resulterade i att 54 arter av vilda kulturväxtsläktingar hittades under inventeringen. Författarna till rapporten kom fram till att de flesta populationerna var robusta och de fyra områdena kan fungera som kandidater till framtida reservat för vilda kulturväxtsläktingar.

”Sammantaget fann vi att majoriteten av de observerade arternas populationer i de fyra områdena var livskraftiga och platserna kan därför rekommenderas som lämpliga skyddade platser för in situ-bevaring av genetisk variation. Eftersom alla fyra områden är prioriterade för bevaringsinsatser eller återställande av naturliga processer för att gynna biologisk mångfald i allmänhet, förväntar vi oss att detta också kommer att gynna skyddet och en potentiell etablering av kulturväxtsläktingar.”

FAKTA

“Crop Wild Relatives – Inventories in Nåtö Nature Reserve, Åland Islands, 2023”

Författare: Heli Fitzgerald (Luomus), Martti Levo (Luomus), Marko Hyvärinen (Luomus), Maija Häggblom (Ålands landskapsregering).

”Crop Wild Relatives - Population inventories in Denmark 2023”

Författare: Janus Thulesen Dahl (Århus universitet), Bjarke Madsen (Århus universitet), Urs A. Treier (Århus universitet), Signe Normand (Århus universitet).