Hoppa till huvudinnehållet

Att bevara och främja ett hållbart nyttjande av genetiska resurser är inget ensamarbete. Samarbete mellan organisationer och över landsgränser är nödvändigt. En viktig del av NordGens arbete inkluderar därför samarbeten och nätverk på allt från nationell till global nivå.

Global nivå

Ett av de viktigaste övergripande avtalen som rör NordGens verksamhetsområde är Konventionen om biologisk mångfald (CBD), ett internationellt avtal som undertecknades i Rio 1993 av merparten av världens länder, inklusive alla de nordiska länderna. 2010 antogs Nagoyaprotokollet  som tillägg till konventionen. Nagoyaprotokollet rör tillgång, rättigheter och fördelning av genetiska resurser.

NordGen sitter också med som observatör i Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture (CGRFA). CGRFA bildades 1983 på en FAO-kongress med syftet att bevara och främja nyttjandet av biologisk mångfald relevant för mat och lantbruk. 178 länder samt EU är medlemmar i kommissionen som sammanträder vartannat år.

The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) bildades av FAO 2001 och är ett verktyg som används för att implementera delar av CBD. Syftet med ITPGRFA är att lyfta fram världens bönders insatser för att bevara en mångfald av grödor samt se till att alla som behöver det har tillgång till växtgenetiskt material samt att vinsterna som uppkommer fördelas rättvist. NordGen är observatör i ITPGRFA:s Governing Body som sammanträder vartannat år.

Europeisk nivå

På europeisk nivå sitter NordGen med i en mängd olika nätverk och projekt med målsättningen att på ett eller annat sätt stärka arbetet med genetiska resurser. Exempel på sådana nätverk och projekt är ECPGREUFORGENERFP och Farmer’s Pride.

Nordisk nivå

Inom Norden är våra egna arbetsgrupperhusdjursrådet och skogsrådet viktiga nätverk som bidrar till att vi kan uppfylla vårt uppdrag på ett bättre sätt. Vi samarbetar även med de nordiska ländernas nationella genbanker, som ansvarar för vegetativt förökade växter. Vi samarbetar även med SamNordisk Skogsforskning (SNS) och NKJ - The Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research.

Nationell nivå

NordGen är de nordiska ländernas gemensamma frögenbank men varje land har också ett eget ansvar för att ta hand om vissa nationella genetiska resurser, exempelvis vegetativt förökade växter. Detta ansvaret ligger under det som kallas nationella program.

Varje nationellt program har en nationell koordinator. Koordinatorerna deltar i NordGens nätverk av arbetsgrupper. NordGen och de nationella programmen har ett mycket nära samarbete, som bidrar till att skapa nordiska synergieffekter genom en hög kompetensutväxling och koordinerade initiativ.

De nationella programmen för växtgenetiska resurser arbetar exempelvis med inventeringar och insamlingar av växtmaterial och etablering och underhåll av nationella genbanker och klonarkiv.

Det finns även nationella koordinatorer för husdjursgenetiska och skogsgenetiska resurser. Exakt hur de nationella programmen och deras koordinatorer är organiserade skiljer sig mellan de olika länderna.