Hoppa till huvudinnehållet

Vad är status, utmaningar och möjligheter relaterade till hästraserna i de nordiska länderna? Rapporten "Equines in the Nordics" erbjuder en djupgående analys av ämnet och är en viktig milstolpe eftersom den markerar den första gemensamma ansträngningen att dokumentera och utvärdera hästsektorn i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige.

Rapporten "Equines in the Nordics" belyser det långvariga förhållandet mellan hästar och nordiska samhällen, och spårar deras närvaro tillbaka till bronsåldern. Under århundradena har hästar spelat en central roll i krigföring, jordbruk, skogsbruk och transporter. Idag, medan deras roller till stor del har flyttats till fritid och sport, fortsätter hästar att vara en integrerad del av det nordiska kulturarvet.

– Även om det har förekommit samarbete mellan de nordiska länderna inom hästsektorn, har en samlad rapport över alla de nordiska ländernas status saknats. Denna rapport markerar en start för denna typ av insatser genom att beakta både kommersiella och inhemska raser. Målet med rapporten är att identifiera kunskapsluckor och förbättringsområden för den nordiska hästsektorn och insamlad data från de inhemska hästraserna.” säger Mervi Honkatukia, sektionsledare för NordGen Farm Animals.

Ekonomisk betydelse och hotade raser

Hästsektorn är en betydande bidragsgivare till ekonomin i de nordiska länderna. Till exempel har Danmarks hästsektor en omsättning på 22,5 miljarder DKK. I Sverige har sektorn sett tillväxt, särskilt under covid-19-pandemin, då intresset för hästägande ökat. Rapporten innehåller också information om de 14 inhemska hästraserna i Norden. Dessa raser, inklusive islandshästen, norska fjordhästen och den svenska gotlandsponnyn, är hyllade för sina unika anpassningar till de hårda nordiska miljöerna. Rapporten avslöjar dock att många av dessa raser är hotade och kräver aktiva bevarandeåtgärder. Endast islandshästen, på grund av dess globala popularitet och strikta importregler på Island, är inte i fara.

Befolkningsstatistik och genetisk mångfald

Exakta populationsdata är avgörande för bevarandet av dessa raser. Rapporten identifierar betydande luckor och inkonsekvenser i tillgängliga data, med olika uppskattningar från olika källor. Denna brist på tillförlitliga data utgör en utmaning för att effektivt hantera avelsprogram.
– Att ha identifierat kunskapsluckor inom hästsektorn är ett viktigt steg. Det gör det möjligt för oss att fortsätta vårt arbete för att bevara och främja en hållbar användning av husdjurens genetiska resurser”, säger Mervi Honkatukia.
Vidare understryker rapporten vikten av genetisk mångfald, vilket säkerställer rasernas motståndskraft mot förändrade miljöförhållanden och sjukdomar.

Datainsamlingsmetoder

Uppgifterna för denna rapport har samlats in med hjälp av olika metoder, inklusive informationssystemet för tama djurs mångfald (DAD-IS) som underhålls av FAO, frågeformulär som skickats till intressenter och vetenskaplig litteratur. Trots utmaningarna i datainsamlingen ger detta omfattande tillvägagångssätt en robust grund för framtida bevarande- och förvaltningsinsatser. Rapporten avslutas med en uppmaning till åtgärder för ökad datainsamling för förbättrade bevarandeinsatser.

– Det understryker också behovet av fortsatt samarbete mellan de nordiska länderna för att bevara deras unika hästarv", säger Mervi Honkatukia.

För mer detaljerad information finns hela rapporten tillgänglig online.