HemVäxterPPP pre-förädling

PPP pre-förädling

Nordiska ministerrådet (NMR) beslutade att inrätta ett offentligt privat partnerskap (PPP) för pre-förädling 2011. Målet med PPP är att stödja utvecklingen av nordisk växtförädling som uppfyller jordbrukets och trädgårdsnäringens långsiktiga behov, särskilt när det gäller anpassning till klimatförändringar; de miljöpolitiska målen; och kravet från konsumenter, marknad etc.

Offentliga handlingar och mer information om pågående projekt >>

Pre-förädling för framtida utmaningar för den nordiska äppelodlingen

Äppleodling har en lång historia i Norden och den har mycket stöd bland konsumenter och trädgårdsmästare. Det nordiska äppleprojektet kommer att producera och sprida kunskap om olika äppleträds mottaglighet för kräfta och lagringssjukdomar i äpplesorter av potentiellt intresse för växtförädling och odlingsutveckling i Norden. Arbetet kommer att utföras huvudsakligen i Norge och Sverige, men även med vissa sorter från Finland.