Organisation

NordGen är en institution under Nordiska Ministerrådet, de nordiska regeringarnas samarbetsorgan. Totalt är vi cirka 30 kompetenta medarbetare som arbetar på huvudkontoret i Alnarp eller på någon av våra filialer i Norge och Danmark.

NordGen är organiserat under det Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS)

Det nordiska samarbetet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska Ministerrådet tar beslut inom 11 olika ministerråd som utgörs av respektive minister i varje nordiskt land. NordGen är organiserat under ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS).

Figur som beskriver Nordiska Ministerrådets olika ämnesområden, sekretariatet och dess institutioner. NordGen och MR-FJLS är markerade i rött.

Varje år mottar NordGen ett beviljningsbrev från Nordiska Ministerrådet som definierar verksamhetsmål och budget. Beviljningsbrevet speglar även NordGens roll i att implementera det Nordiska samarbetsprogrammet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk som gäller för 2017-2020.

De nordiska länderna är även involverade i NordGens beslut genom representation i Rådet för husdjursgenetiska resurser, Rådet för skoglig föryngring, Arbetsgruppen för skogsgenetiska resurser och NordGen Växters olika arbetsgrupper.

NordGen bildades efter ett beslut av Nordiska Ministerrådet den 5 september 2007. Men institutionen bygger på mer än 40 år av nordiskt samarbete. NordGen tog nämligen över en lång rad uppgifter som tidigare skötts av tre separata nordiska institutioner; Nordiska Genbanken, Nordiska Genbanken för Husdjur och det Nordiska skogsbrukets frö-och plantråd.