Internationellt samarbete

Utsikt över Rom med FAO:s flagga i förgrunden och Circo Maximo i bakgrunden.
Utsikt från FAO:s högkvarter i centrala Rom. Här sker många av de förhandlingar som NordGen deltar som observatör i.

Någon gång under 1960-talet spred sig insikten om att den biologiska och genetiska mångfalden minskar. Sedan dess har genbanker etablerats, genetiska resurser kartlagts och internationella avtal signerats för att försöka vända trenden. Men genetiska resurser följer inte uppritade landsgränser. Att bevara dem är ett arbete som i allra högsta grad är internationellt. Därför arbetar NordGen också ofta i internationella sammanhang.

Ett av de viktigaste övergripande avtalen som rör NordGens verksamhetsområde är Konventionen om biologisk mångfald (CBD), ett internationellt avtal som undertecknades i Rio 1993 av merparten av världens länder, inklusive alla de nordiska länderna. Sedan 1993 har Cartagenaprotokollet (2000) och Nagoyaprotokollet (2010) antagits som tillägg till konventionen.

NordGen sitter också med som observatör i Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture (CGRFA). CGRFA bildades 1983 på en FAO-kongress med syftet att bevara och främja nyttjandet av biologisk mångfald relevant för mat och lantbruk. 178 länder samt EU är medlemmar i kommissionen som sammanträder vartannat år.

The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) bildades av FAO 2001 och är ett verktyg som används för att implementera delar av CBD. Syftet med ITPGRFA är att lyfta fram världens bönders insatser för att bevara en mångfald av grödor samt se till att alla som behöver det har tillgång till växtgenetiskt material samt att vinsterna som uppkommer fördelas rättvist. NordGen är observatör i ITPGRFA:s Governing Body som sammanträder vartannat år.

Andra nätverk

Men det sker även mycket konkret arbete med genetiska resurser utanför de internationella arenorna. På europeisk nivå sitter NordGen med i en mängd olika nätverk och projekt med målsättningen att på ett eller annat sätt stärka arbetet med genetiska resurser. Exempel på sådana nätverk och projekt är ECPGR, EUFORGEN, ERFP och Farmer’s Pride.

Inom Norden är våra egna arbetsgrupper, husdjursrådet och skogsrådet viktiga nätverk som bidrar till att vi kan uppfylla vårt uppdrag på ett bättre sätt. Vi samarbetar även med de nordiska ländernas nationella genbanker, som ansvarar för vegetativt förökade växter. Inom skog samarbetar vi med SamNordisk Skogsforskning (SNS) som delar ut pengar för nätverksarbete inom skog. Eftersom NordGens huvudkontor ligger på SLU:s campus i Alnarp, blir det också naturligt för oss att samarbeta med bland annat Programmet för Odlad Mångfald (POM) samt universitets olika studentprogram.

 

”Att bevara genetiska resurser är ingen one-man-show”

Christine Dawson, chair ITPGRFA (2018)