HemSkogStipendrapporter
Illustration: Jarl Holmström/Claes Uggla

Stipendrapporter

NordGen Skog stipendet skal bidra til felles nordisk nytte ved å støtte utdanning, videreutdanning og erfaringsutveksling for personer som arbeider eller studerer innen frø- og planteproduksjon, foryngelsesmetoder og foredling i de nordiske landene.

Nedenfor vil du finne rapporter fra de siste prosjektene som har fått støtte gjennom NordGen Skog. For siste år vil det være noen som av ulike grunner ikke er levert ennå.

Rapporter 2017:

Mateusz Liziniewicz, Skogforsk Sweden: Participation in a network meeting on tree breeding

Johan Malm, Skogforsk, Sweden: Participation in the Field genetics network (FGN) 2017

Johanna Carlsson, SLU and Sveaskog AB, Sweden: Study trip to the company Piccoplant in Germany

Lars Drössler/SLU, Sverige: Bidrag för att organisera workshopen: “Ek i barrträdsskogar”

Seppo Ruotsalainen/LUKE, Finland: Resestipendium för att delta i IUFRO fröplantageseminarium i Bålsta, Sverige.

Rapporter  2016:

Gunilla Holmberg/Massbybacka planteskole, Finland:Studieturer til Sverige for å finne gode nordiske frøkilder for bøk (Fagus sylvatica), eik (Quercus robur), søtkirsebær (Prunus avium) og andre arter (Prosjektet er utsatt til 2017)

Gunvor Grimeland Koller, Norge: Reisestipend for arbeid på masteroppgaven med tema ”plantekvalitet og etablering

Antti Lännenpää/Fin Forelia Oy, Finland: Reise til Sverige for å studere frøproduksjon og mulige samarbeidsprosjekter

Sigríður Hrefna Pálsdóttir, Island: Reisestipend for å kartlegge og kategorisere skogplantefelt på Island

Birgit Sundbø Hagalid, Norge: Reisestipend for arbeid på masteroppgave, for å gjøre registreringer i et Common garden forsøk på bøk (Fagus sylvatica)

Lars Hagen Haugsrud, Norge: Reisestipend og feltutstyr til masteroppgaven på planting av gran (Picea abies)

Rapporter 2015:

Skogplanter Midt-Norge AS, Norge:  Reisestipend og feltutstyr til masteroppgaven på planting av gran (Picea abies)

Ingeborg Anker-Rasch, Norge: Utgifter i forbindelse med masteroppgave ved INA, NMBU

Brynjar Skulason, Island: Etablering av kurset “Road building for planting and forest management in hilly landscape in Iceland”

Mats Eriksson, Sverige: Deltagelse på møte i FGN – Field Geneticists Network 2015

Ines Vodopija, Finland: Travel costs and accommodation for field work of the master thesis on high quality beech silviculture and management

Rapporter 2014:

Agnes Bondesson og Hanna Andre, Sverige: Feltarbeid på Island, for å studere jordtemperaturens effekt på vekst hos sitkagran. Les hele deres kandidatoppgave ved Miljøvitenskap, SLU: Hur en ökad marktemperatur påverkar fotosyntes och markrespiration i en boreal skog.

Emad Jaber, Finland: Deltagelse på the XVI International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions XVI IS-MPMI 2014

Teijo Nikkanen, Finland: Deltagelse på møte i Nordic Arboretum Committee (NAC) i Oslo, september 2014: “Selection of plants for urban forestry and urban greening” . Nikkanens presentasjon på møtet: New ornamental cultivars from special forms of Norway spruce”.

Rapporter 2013:

Marja-Leena Kilpeläinen, Finland: Reisestøtte til deltagelse på FGN (Field Geneticists Network) møte i Sverige høsten 2013

Cecilia Malmqvist og Kristina Wallertz, Sverige: Studietur til Danmark for å få mer kunnskap om etablering av douglasgran i Sverige

Trysil planteskole, Norge: Fagtur til svenske planteskoler for å øke kunnskapen om bekjempelse av snutebiller.

Tiina Ylioja, Finland: Studietur til svenske granfrøplantasjer, for å øke kunnskapen om injiserbare insektisider og for å diskutere felles forskningsprosjekter.