person holding a tube and putting inside a cryo tank
 

NordFrost är ett expertnätverk som kommer att ta fram en plan för kryobevaring av husdjurs- och fiskgenetiska resurser i de nordiska länderna. Projektet kommer att skapa riktlinjer för arbetet men också kartlägga svagheter och riskfaktorer. På lång sikt ska de nya riktlinjerna bidra till en ökad motståndskraft i det nordiska lantbruket.

Hela djurpopulationer kan utplånas vid extrema väderhändelser eller andra miljökatastrofer. De lantrasdjur som ursprungligen använts i det nordiska lantbruket har stor anpassningsförmåga men de är samtidigt extra känsliga eftersom de ofta består av små och lokalt anpassade populationer. Den breda genetiska mångfald de bär på kan samtidigt vara avgörande för att anpassa vårt lantbruk till framtidens utmaningar.

Kryokonservering är en metod som används för att bevara genetiken hos till exempel utrotningshotade lantrasdjur, och är ett bra komplement till bevarandeåtgärder i djurets naturliga livsmiljö. Kryokonservering sker vanligtvis genom att samla och frysa ner spermier, äggceller, embryon och somatiska celler i flytande kväve.

De nordiska länderna har en lång tradition av att samarbeta om frågor kring miljö, kultur och vetenskaplig forskning. Trots det bevaras de djurgenetiska resurserna i allmänhet endast på nationell nivå utan gränsöverskridande samarbete. I NordFrost-projektet skapas ett nätverk som ska jobba för att öka medvetenheten bland forskare, beslutsfattare, genbanker och lantbrukare om vikten av gemensamma riktlinjer och mål för kryokonservering.

NordFrost-nätverket kommer att omfatta en bred grupp av intressenter. Genom nätverksträffar kan människor med olika bakgrund träffas, dela erfarenheter och skapa gemensamma insatser för att bevara våra lantrasdjur. Den genetiska mångfald de bär på kan bidra till ett mer motståndskraftigt jordbruk, mer inhemskt producerad mat och en högre grad av självförsörjning i Norden