Artikelserie

Foto: Anette Tjomsland Spilling/NIBIO
Foto: Anette Tjomsland Spilling/NIBIO

Genetiska aspekter på produktion och användning av skogsfrön och skogsplantor – viktiga faktorer för den nordiska publiken

Skogarnas ekosystem, och dess förmåga att binda kol, gör att skogens bidrag till att lindra effekterna av klimatförändringarna blir allt mer viktig. Den genetiska sammansättningen av skogsodlingsmaterialet – skogsfrön och skogsplantor – påverkas direkt av beslut som fattas av olika aktörer i produktionskedjan. Dessa beslut, som ibland kan bortse från genetiska perspektiv, har stor betydelse för framtidens skogars överlevnad.

Skogarna förblir motståndskraftiga när de möter störningar. Men den oöverträffade hastighet och bredd av nya stressfaktorer som klimatförändringarna medför kan utgöra allvarliga hot mot skogens hälsa och själva existens.

För att mildra effekterna från dessa hot måste lämpliga förvaltningsåtgärder antas. Produktion, handel och användande av genetiskt och adaptivt lämpligt skogsodlingsmaterial är avgörande för skogens framtid och de varor och tjänster som skogen producerar.

EUFORGEN (European Forest Genetic Resources Programme) – det europeiska samarbetet kring bevaring och hållbart användande av skogsgenetiska resurser – har publicerat en fördjupad rapport om olika viktiga genetiska aspekter kopplade till produktion och användning av skogsodlingsmaterial. De huvudsakliga målgrupperna för rapporten är plantskolor och fröproducenter, skogsförvaltare samt beslutsfattare över hela Europa.

I den här artikelserien kommer NordGen Skog och samarbetspartners att belysa några av rekommendationerna i EUFORGEN-rapporten och hur dessa kan kopplas till nordiskt skogsbruk idag samt hur de kan främja motståndskraftiga och bättre anpassade skogar i morgon. Här nedan följer en lista av artiklarna som är skrivna på engelska.

1. Nordic perspective on balancing increased production and genetic diversity in the production of forest reproductive material

2. Traceability of genetic origin across the Nordic forests – why and what to track?

3. Regenerating the forest – to plant or not to plant?

4. More broadleaved tree species for the Nordic countries – a call out for a common effort.