HemHusdyr

Om oss

NordGen Farm Husdyr er et service- og kunnskapssenter for bærekraftig forvaltning av husdyrgenetiske ressurser i de nordiske landene.

Aktivitetsområder for NordGen Farm Husdyr er bevaring og bærekraftig bruk av husdyrgenetiske ressurser relevant for matproduksjon og landbruk, informasjon og nettverk samt internasjonale aktiviteter.

NordGen Husdyr bidrar til de nordiske landenes arbeid ved å fremme de genetiske, økonomiske, kulturelle, historiske og sosiale verdiene av diversitet knyttet til husdyr for å møte behovene til fremtidige markeder, produksjons systemer og klimaendringer.

Husdyrsgenetiske ressurser inkluderer gener og genkombinasjoner av levende populasjoner samt frosset genetisk materiale, som sæd og embryoer.

NordGen Husdyr

  • Gir verktøy for å bevare genetisk variasjon i levende populasjoner (in situ bevaring) og til å etablere cryo-lagring av genetisk materiale (ex situ bevaring).
  • Initierer forsknings- og utviklingsprosjekter om karakterisering, bevaring, forvaltning og bærekraftig bruk av husdyrgenetiske ressurser.
  • Organiserer workshops, seminarer og kurs for genressurskoordinatorer, avlseksperter, forskere, studenter og administrative offiserer.
  • Tilrettelegger et godt samarbeid mellom ulike interessenter og grupper
  • Fremmer bærekraftig avlsmetoder og gode prinsipper for rettferdig handel med genetisk materiale.

NordGen Råd for Husdyrgenetiske Ressurser

NordGen Råd for Husdyrgenetiske Ressurser er etablert som en plattform for utveksling av informasjon, ideer og kunnskap blant representanter fra de fem nordiske landene og NordGen Husdyr.

Rådet bidrar til en produktiv rolledeling mellom nasjonale koordinatorer og NordGen Husdyr, og bidrar til utviklingen av nordiske og internasjonale aktiviteter. På denne måten blir både de nasjonale målene og oppdragene til NordGen Farm Husdyr oppnådd på best mulig måte. I tillegg har rådet en viktig rådgivende funksjon når den årlige arbeidsplanen til NordGen Husdyr er formulert.

Hvert av de nordiske landene har to representanter i Rådet, mens Færøyene har en observatør i Rådet. Medlemmer av Rådet er utnevnt av de nasjonale myndighetene som er ansvarlige for forvaltningen av husdyrgenetiske ressurser i hvert land. Rådet kommer sammen minst to ganger i året. Representanter fra de Baltiske landene kan bli invitert til å delta i rådsmøtene.

Informasjon om Rådet finner du her