HemSkog

Hva er NordGen Skog?

NordGen Skog er en møteplass for forskere, forvaltere og praktikere i nordiske landene innen temaene skogtrærnes genetikk og genressursbevaring, frø- og planteforsyning og foryngelse av skog. Vi skal bidra til god planteproduksjon og gode foryngelsesmetoder ved å formidle kunnskap og erfaringer mellom aktører i disse sektorene, og ut til allmennheten. NordGen Skog har to organer, hver med representanter fra alle nordiske land:

  • Rådet planlegger den utadrettede virksomheten, utveksler informasjon om foryngelsesspørsmål og diskuterer aktuelle problemstillinger for det nordiske skogbruket.
  • Arbeidsgruppen for genressurser sikrer samarbeid innen bevaring og bruk av skogtrærnes genetiske ressurser

NordGen Skog bygger videre på virksomheten til NSFP (Nordisk skogbruks frø- og planteråd). Vi arrangerer nordiske konferanser, temadager, seminarer og møter, følger med på og initierer forskning og utvikling, og driver forskjellige typer prosjekt- og informasjonsvirksomhet.

Sekretariatet for NordGen Skog er tilknyttet Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Ås i Norge.